Asbestutbildning

Asbestutbildning

Alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material skall innan arbetets början ha fått information om arbetets hälsoeffekter, egenskaper och förekomst.

Det finns dessutom krav på speciell utbildning för den som hanterar eller river asbesthaltigt material samt för deras arbetsledare. ( AML 3 kap 3§ AFS 2006:1)

 

Kvarts och damm, allmän utbildning

Arbetsgivaren ska se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material, har tillräckliga kunskaper om hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och om hur dessa risker ska förebyggas. Arbetsgivaren ska även se till att berörda arbetstagare känner till vilka skyldigheter detta innebär för dem själva enligt 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160

Ur innehållet

  •  Information i lagstiftning kring asbest och pcb,
  •  föreskrifter från Arbetsmiljöverket, Bygg-Anläggning, bla BasP-BasU, Arbetsmiljöplaner,
  •  Vibrationer, Kvarts, Kemiska arbetsmiljörisker.
  •  Därtill hantering av asbest och pcb material, oljecisterner, armaturer med kvicksilver och pcb.
  •  Materialkännedom i asbest och pcb, material som innehåller asbest och pcb.
  •  Bilder från olika inventeringar, rivningar och saneringar
  • genomgång i SAM, AML och NPBL

Hemsidan levererad av Wiseweb